Громадська організація «Федерація жінок за мир у всьому світі» зареєстрована Міністерством юстиції України в 2007 році. Це добровільна, неприбуткова, неурядова, позапартійна, міжнародна громадська організація, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, інших держав, а також колективних членів у досягненні мети і завдань, передбачених Статутом організації. Федерація здійснює свою діяльність на засадах гласності, законності, добровільності, рівноправності, єдності інтересів її членів, відкритості й демократичності, гуманності та самоврядування.

Метою діяльності організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, культурних, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, спрямованих на відродження та ствердження загальнолюдських, національних та сімейних цінностей.

Голова правління ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі»: Тетяна Юріївна Коцеба.

Федерація ставить перед собою наступні завдання:

 • сприяння спільній роботі жінок з метою консолідації зусиль у побудові громадянського суспільства, здорових родин, вирішенні складних проблем,  що постали перед жінкою та родиною, вихованні культури миру, формуванні високодуховних, моральних та сімейних цінностей з метою створення мирної світової родини, що виходить за межі культури, релігії, раси або національності та прагне до загального процвітання, гармонії та добробуту;
 • сприяння зміцненню дружніх відносин між жінками різних національностей в Україні та за її межами для подолання політичних, національних, культурних, релігійних та расових бар’єрів;
 • здійснення співпраці з державними та громадськими структурами, засобами масової інформації з метою сприяння розвитку моральних, духовних, творчих, інтелектуальних та фізичних якостей людини та висвітлення діяльності Федерації;
 • участь у здійсненні освітньої та дослідницької діяльності з питань людських відносин, сім’ї, шлюбу, прав людини, прав жінки та її соціального захисту, захисту материнства та дитинства, охорони здоров’я, освіти, світової культури, історії, філософії, релігієзнавства та інших;
 • сприяння пропаганді ідеалістичного світогляду, який є основою загальнолюдських цінностей і моралі та сприяння формуванню доброзичливого, оптимістичного та життєстверджуючого світосприйняття;
 •  підтримка освітніх програм та діяльності, що заохочує дотримання цнотливості та моралі, сприяє створенню міцних шлюбів та становленню світогляду, що базується на сімейних цінностях, зміцнює взаємозв’язок поколінь;
 • сприяння дослідженням у галузі освіти і морально-етичного виховання і публікації результатів цих досліджень, пропаганда досягнень у галузі культурної і моральної освіти;
 • дослідження і підтримка популяризації етичних систем різних культур світу; сприяння поширенню інформації з різних галузей (психології, педагогіки, естетики, літератури, мистецтва, історії, культурології, технології, релігієзнавства, медицини тощо), яка сприяє піднесенню освіченості широких верств населення.

Для виконання поставлених завдань Федерація здійснює наступні практичні кроки:

 • з метою розвитку гуманітарних, культурних та інших контактів співпрацює з жіночими організаціями України та інших країн, національними та міжнародними організаціями, асоціаціями та об’єднаннями, фондами, підприємствами, закладами освіти, культури, охорони здоров’я та іншими;
 • здійснює організацію та проведення благодійних акцій, проектів та програм; організовує конференції, семінари, симпозіуми, лекції, освітні програми, конкурси, дискусійні клуби, зустрічі, «круглі столи», громадські опитування, виставки та інші заходи;
 • бере участь у національних, державних та регіональних програмах, що сприяють реалізації поставлених мети та завдань; сприяє організації та проведенню концертів, фестивалів, культурних вечорів та інших культурно-масових та просвітницьких заходів;
 • бере участь у виконанні міжнародних програм, у діяльності міжнародних товариств, асоціацій та союзів, в тому числі на правах їх членів, укладає угоди з неурядовими організаціями та компаніями інших країн;
 • бере участь у наданні допомоги талановитій творчій молоді, вчителям, вченим, студентам, учням;
 • сприяє створенню, організації та проведенню різноманітних тренінгів, гуртків та курсів, в тому числі з викладання іноземних мов, створенню аудіо- та відеотек;
 • делегує своїх членів для участі у міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах та інших заходах відповідно до законодавства;
 • надає своїм членам інформаційну, організаційну, матеріальну підтримку з тих питань, що сприяють виконанню поставлених перед організацією завдань.